October 4, 2023

he had

श्राद्धहत्याप्रकरणस्य अन्वेषणं कुर्वतः दिल्लीपुलिसदलस्य सम्मुखे आरोपी आफताबः प्रतिदिनं नूतनानि खुलासां कुर्वन् अस्ति। इदानीं सः अवदत् यत् सः...