September 30, 2023

head of the Episcopal Conference of France

फ्रान्स्देशे कैथोलिकचर्चमध्ये यौनदुराचारस्य कार्याणि अद्यापि अग्रे आगच्छन्ति तथा च तेषां विषये खेदं प्रकटयितुं वैटिकनदेशस्य अन्यः विकल्पः नास्ति।...