Heavy rain disrupted life

मुम्बई। प्रचण्डवृष्ट्या मुम्बईनगरं दुःखदं त्यक्तम् अस्ति। रविवासरे रात्रौ मुम्बईनगरे एतावता वर्षा अभवत् यत् मार्गाभ्यां रेलमार्गपर्यन्तं केवलं जलं...