September 24, 2023

hideouts were

 उत्तरे इराक्-सीरिया-देशयोः कार्येषु १८४ आतङ्कवादिनः मारिताः इति तुर्कीदेशः दावान् करोति । तुर्कीदेशस्य रक्षामन्त्रालयेन अपि अस्मिन् नखखड्ग-कार्यक्रमे अनेके...