high waves and strong winds

ब्रिजटाउन:। दक्षिणपूर्व:-कैरिबियनद्वीपेषु: ‘बेरिल्’-तूफानेन: महती विनाशः जातः, पञ्चम-वर्गरूपेण: च सुदृढः अभवत् । सोमवासरे: ग्रेनेडादेशस्य: कैरियाकोउद्वीपे: स्थलप्रवेशं कृत्वा ‘बेरिल्’...