September 30, 2023

Highways Minister Nitin Gadkari

केन्द्रीयसडकपरिवहनराजमार्गमन्त्री नितिनगडकरी इत्यनेन पूर्वोत्तरस्य चतुर्षु राज्येषु ६८ सहस्रकोटिरूप्यकाणां नूतनानां मार्गपरियोजनानां अनुमोदनं कृतम्। क्षेत्रे विभिन्नानां राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनानां समीक्षां कृत्वा...