March 2, 2024

‘Hungry soldiers

सेनाप्रमुखः मुनीरः क्यूएमजी, सीएलएस, डीजी एमओ इत्येतयोः निर्देशं दत्तवान् यत् ते रक्षामन्त्रालयात् सर्वाणि आवश्यकतानि पूर्यन्ते इति सुनिश्चितं...