September 30, 2023

in vain on

पूर्वप्रधानमन्त्री राजीवगान्धी इत्यस्य हत्याप्रकरणे अन्ततः ३१ वर्षाणां अनन्तरं नलिनी श्रीहरन् इत्यादयः ५ जनाः कारावासं प्राप्तवन्तः।स्वतन्त्रः भवितुं आनन्दस्य...