October 4, 2023

India got command of G-20 countries

जी-२० शिखरसम्मेलनस्य अन्तिमसत्रं बालीनगरे आरब्धम् अस्ति। अस्मिन् सत्रे इन्डोनेशिया-देशेन जी-२०-अध्यक्षपदं भारताय समर्पितं अस्ति । इन्डोनेशियादेशस्य राष्ट्रपतिः जोको...