September 30, 2023

International Electrotechnical Commission

अन्तर्राष्ट्रीयविद्युत्प्रौद्योगिकीआयोगस्य उपाध्यक्षपदं भारतेन सुरक्षितम् अस्ति। एतदतिरिक्तं भारतेन सामरिकप्रबन्धनमण्डलस्य अध्यक्षपदमपि प्राप्तम् अस्ति । अस्य बोर्डस्य अध्यक्षत्वेन भारतस्य कार्यकालः...