October 4, 2023

Ira gets engaged

बालिवुड् अभिनेता आमिरखानस्य पुत्री इरा खानस्य सङ्गतिः अद्यकाले उष्णविषयः अभवत् । इरा-नूपुर-शिखारे-योः सगाई-समारोहे परिवारजनाः निकटमित्राः च उपस्थिताः...