Jairam Ramesh recalled Nehru’s role

नव देहली:। पीएम नरेन्द्रमोदी द्विदिवसीययात्रायै रूसदेशं प्राप्तवान्। अस्मिन् समये रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुटिन् पीएम मोदी इत्यस्य स्वागतं...