October 4, 2023

Jaishankar

भारतीयविदेशमन्त्री डॉ. एस जयशङ्करः अवदत् यत् मास्कोतः तैलक्रयणं भारताय लाभप्रदं भवति, सः तत् निरन्तरं कर्तुम् इच्छति। रूसस्य...