October 4, 2023

‘Kantara’ sets

मुख्यविषयाणि विश्वव्यापी ‘कान्तरा’ इत्यस्य अर्जनं ४१ दिवसेषु ३५३ कोटिरूप्यकाणि पारयति ‘कान्तरा’ इत्यनेन कर्णाटके १ कोटिटिकटविक्रयणस्य अभिलेखः स्थापितः...