know the whole thing

नव देहली:। जूनमासस्य: २८ दिनाङ्के देहली:विमानस्थानकस्य प्रथमस्य टर्मिनलस्य छतम् पतितम्। अस्मिन् दुर्घटनायां एकस्य व्यक्तिस्य दुःखदमृत्युः अनन्तरं विमानसञ्चालनं...