September 27, 2023

Layoffs begin

खाद्यसङ्ग्रहकर्तृ एप् Zomato इत्यनेन अपि कम्पनीयां छंटनीयाः मार्गः गृहीतः अस्ति। वार्तानुसारम् अस्मिन् सप्ताहे ज़ोमाटो इत्यनेन कम्पनीयां जनान्...