Leader Opposition Rahul Gandhi

दिसपुर:। असम: जलप्रलयेन महती विनाशः जातः। आधिकारिकप्रतिवेदनानुसारं असमदेशे जलप्रलयस्य कारणेन २८ मण्डलेषु अद्यावधि प्रायः २३ लक्षजनसंख्या प्रभाविता...