October 4, 2023

Local train movement

तकनीकी-अवरोधस्य कारणात् बुधवासरे मुम्बई-नगरस्य ‘लाइफ-लाइन’-मध्य-पश्चिम-रेल-मार्गस्य स्थानीय-रेलयानानां गतिः प्रभाविता अभवत् । स्थानीयरेलयानानि विलम्बेन प्रचलन्ति। अस्य रेलमार्गस्य यात्रिकाः समस्यानां...