September 27, 2023

location

तेलङ्गानाराज्ये आयकरपदाधिकारी रत्नाकरेण श्रमरोजगारमन्त्री मल्लरेड्डी इत्यस्य विरुद्धं गम्भीराः आरोपाः कृताः। आयकरस्य अधिकारी कथयति यत् हैदराबादनगरस्य सूचनाप्रौद्योगिकी-अधिकारिभ्यः मन्त्री...