March 2, 2024

‘lockdown’ due to heat

अद्यकाले भारतस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु प्रचण्डवृष्टिः भवति, यदा तु समीपस्थे इरान्देशे उष्णतायाः कारणेन ‘लॉकडाउन’ स्थापितः अस्ति। देशे तप्ततापस्य...