March 2, 2024

‘love-jihad’ controversy

कर्नाटक आगामिविधानसभानिर्वाचनात् पूर्वं श्रीरामसेनाप्रमुखेन प्रमोदमुथलिकेन दत्तस्य वक्तव्यस्य विषये विवादः उत्पन्नः अस्ति। मुथलिकः हिन्दुयुवकानां कृते आह्वानं करोति यत्...