June 7, 2023

major accident

तेलङ्गानाराज्ये निजामाबादमण्डले एकः बृहत् दुर्घटना अभवत्। मन्दिरात् दर्शनार्थम् आगच्छन्तः एकस्मिन् परिवारे सप्त जनाः गम्भीरदुर्घटनायाः शिकाराः अभवन् ।...
महाराष्ट्रस्य चन्द्रपुरमण्डले रेलस्थानकस्य पादओवरसेतुस्य भागः पतित्वा जनाः रेलमार्गे पतिताः इति कारणेन ४८ वर्षीयः शिक्षकः मृतः, अन्ये १२...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.