September 30, 2023

Mizoram15 laborers feared dead

भारतस्य ईशानराज्यस्य मिजोरम-नगरे एकः बृहत् दुर्घटना अभवत् । निजोरामस्य हन्थियाल्-मण्डलस्य मौदर्ह-नगरे सोमवासरे शिलाखण्डस्य बृहत् भागः पतितः इति...