October 4, 2023

Moradabad

योगीसरकार (सर्वकारस्य) निर्देशानुसारं सम्पूर्णे राज्ये मदरसानां सर्वेक्षणकार्यं सम्पन्नम् अस्ति। सर्वेक्षणकाले ८,००० अमान्यमद्रसाः ज्ञाताः सन्ति । मुरादाबाद-नगरे एतादृशानां...