September 30, 2023

Morbi bridge

नव देहली। मोरबी सेतु विषये एकस्मिन् प्रतिवेदने ओरेवा-नगरनिगमयोः भ्रष्टाचारः आपराधिकप्रमादः च प्रकाशितः। ओरेवा समूहस्य, यस्य सेतुस्य परिपालनस्य,...
गुजरातस्य मोरबीनगरे सेतुदुर्घटनायाः विषये उच्चन्यायालयेन कठोरः वृत्तिः कृता अस्ति। उच्चन्यायालयेन गुजरातसर्वकारस्य मोरबीनगरनिगमस्य च भर्त्सनं कृतम् अस्ति यदा...