September 30, 2023

Muslim Personal Law

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी केरल उच्चन्यायालयस्य निर्णयेन पुनः अस्माभिः विचारः कृतः यत् “मुस्लिम-व्यक्तिगत-कानूनम्” कियत् स्वीकुर्यात्? यतः पूर्वम् आगतयोः...