new law was registered

प्रयागराज:। भारतीयन्यायसंहिता जुलैमासस्य: प्रथमदिनात् सोमवासरात् प्रवर्तते। नवीनकानूनस्य नवीनधाराणाम् अन्तर्गतं प्रथमः प्रकरणः धूमगञ्जपुलिसस्थाने: पञ्जीकृतः। धूमगञ्जस्य: अतिरिक्तं औद्योगिकपुलिसचना, फफामौ...