September 23, 2023

not result

नव देेेेहली। अनियमितजीवनशैल्याः, अस्वस्थभोजनस्य च कारणेन मधुमेहः सामान्यः अभवत् । परन्तु रोगिणः आहारस्य परिवर्तनं कृत्वा रक्तशर्करायाः स्तरं...