September 27, 2023

not

काङ्ग्रेसस्य वरिष्ठनेता: उत्तरप्रदेशस्य पूर्वराज्यपालः अजीज कुरैशी: इत्यनेन उक्तं यत् काङ्ग्रेसकार्यालये मूर्तिस्थापनं हिन्दुत्वस्य: विषये चर्चा च डुबकी मारणस्य...