September 24, 2023

now on November 17

ज्ञानवापी-प्रकरणे सोमवासरे वाराणसी-नगरस्य सिविल-फास्ट्-ट्रैक्-न्यायालये सुनवायी अभवत् । तदनन्तरं सिविल न्यायाधीशस्य वरिष्ठप्रभागस्य महेन्द्रकुमारपाण्डेयस्य न्यायालयेन २ दिवसानां कृते निर्णयः...