September 30, 2023

of federal parliament

काठमाण्डौ। नेपाले नूतनसंसदस्य प्रान्तीयसभायाः च सदस्यान् निर्वाचयितुं कठोरसुरक्षायाः मध्यं रविवासरे प्रातःकाले मतदानस्य आरम्भः अभवत्। दशकाधिकं यावत् देशे...