September 30, 2023

Peace

मध्यप्रदेशस्य इन्दौर-आइआइटी-इत्यस्य विद्युत्-इञ्जिनीयरिङ्ग-विभागेन शोधं कृतम् अस्ति । शोधद्वारा एतत् निष्कर्षं प्राप्तम् यत् हरेकृष्णमन्त्रस्य १०८ वारं जपः मनः...