September 27, 2023

Peru

पेरुदेशे विमानदुर्घटना दृष्टा अस्ति। राजधानी लीमानगरे शुक्रवासरे धावनमार्गे अग्निशामकदलस्य टैंकरेन सह टकरावं जातम्। विमानस्य टकरावात् तत्क्षणमेव अग्निः...