September 23, 2023

pressure

न्यूजीलैण्ड्-विरुद्धं ३-क्रीडा-श्रृङ्खलायाः समाप्तिम् इण्डिया-दलेन १-०-विजयेन अभवत् । अस्याः श्रृङ्खलायाः प्रथमतृतीययोः मेलयोः वर्षाकारणात् रद्दः अभवत् । द्वितीयक्रीडायां टीम...