September 23, 2023

respectful relations

इमरानखानः पुनः अमेरिकादेशस्य उल्लेखं कृतवान् अस्ति । अमेरिकादेशेन स्वं सत्तानिष्कासनम् इति आरोपं कृतवान् इमरानखानः अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः...