September 30, 2023

said Shiv Sena leader

शिवसेनानेता उक्तवान् यत् उद्धवठाकरे इत्यस्य वंशजाः अद्यकाले मराठवाडायाम् आगच्छन्ति, भारतजोडोयात्रा अस्मिन् क्षेत्रे गमिष्यति। आदित्यठाकरे यात्रायां सम्मिलितस्य सम्भावना...