shake hands leader

कजाकिस्तान। कजाकिस्तानदेशे शङ्घाईसहकारसङ्गठनस्य (SCO) बैठक्याः अनन्तरं एकः भिडियो वायरल् भवति यस्मिन् पाकिस्तानस्य पीएम शाहबाजशरीफस्य बहु आलोचना भवति।...