December 1, 2023

Shinzo Abe

टोक्‍यो। जापानदेशस्य पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो अबे इत्यस्य गोलीकाण्डः पश्चिमजापानदेशस्य नारानगरे अभवत् । यदा शिन्जो अबे नारा-नगरे भाषणं ददाति...