December 8, 2023

Shiv Bhakti

जम्‍मू-कश्‍मीर:। गतशुक्रवासरे अमरनाथगुहासमीपे मेघविस्फोटस्य घटनायाः अनन्तरं यात्रा आंशिकरूपेण स्थगितवती आसीत्। स्थगितम् पश्‍चात् अद्य पुन: भक्‍तगणा: प्रथम समूह...