September 24, 2023

Shivaji Maharaj’s sword

महाराष्ट्रस्य मन्त्रिमण्डलमन्त्री सुधीरमुङ्गन्तिवारः अवदत् यत् छत्रपतिशिवाजीमहाराजस्य जगदम्बाखड्गं पुनः महाराष्ट्रे आनेतुं राज्यसर्वकारः प्रबलप्रयत्नाः कुर्वन् अस्ति। तदर्थं सः केन्द्रसर्वकारद्वारा...