October 4, 2023

Shopian district

जम्मू-कश्मीरस्य शोपियान्-मण्डले शुक्रवासरे प्रातःकाले सुरक्षाबलानाम् आतङ्कवादिनां च मध्ये मुठभेड़े जैश-ए-मोहम्मद-आतङ्कवादी मृतः। पुलिसेन एषा सूचना दत्ता। दक्षिणकश्मीरस्य कप्रेन्-नगरे...