shot dead Faridabad

नवदेहली:। फरीदाबादनगरे: ३२ वर्षीयः काङ्ग्रेसनेता कुणालभदानः गोलिकाभिः हतः। अभियुक्तः स्विफ्टकारयानेन पलायितवान् । कुणालस्य: अग्रजः ज्योतिन्द्र भदानः प्रकरणं...