October 4, 2023

South India

प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीयाः दक्षिणभारतयात्रा न केवलं आधिकारिकयात्रा एव अपितु राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्णा इति मन्यते। अस्मिन् समये भ्रमणं केवलं उद्घाटनार्थं...
प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी दक्षिणभारतस्य महत्त्वपूर्णयात्रायै शीघ्रमेव प्रस्थातुं गच्छति। सः गुजरात-हिमाचलप्रदेशयोः विधानसभानिर्वाचनयोः मध्ये दक्षिणभारतस्य चतुर्णां राज्यानां भ्रमणं करिष्यति। पीएम...