October 4, 2023

sponsor of stupidity

युक्रेनयुद्धे विजयस्य विषये तस्य कोऽपि संदेहः नास्ति इति रूसदेशः उक्तवान् । अस्मिन् विजयः एव तस्य एव भविष्यति...