take order seriously

नवदेहली। यौनशोषणप्रकरणे नाबालिगपीडितायाः प्रश्नोत्तरसम्बद्धस्य आदेशस्य अनुसरणं न कृत्वा उत्तरप्रदेशसर्वकारेण सर्वोच्चन्यायालयेन गभीरा अप्रसन्नता प्रकटिता। बुधवासरे अनुसूचितजातिः अवदत् यत्...