September 30, 2023

The DGP expressed

मङ्गलूरुनगरे आटोरिक्शाविस्फोटनार्थं प्रयुक्तः प्रेशरकुकरबम्बः बसयानम् अपि विस्फोटयितुं शक्नोति स्म । मंगलवासरे अन्वेषणकाले एषा सूचना प्रकाशिता। अस्मिन् प्रकरणे...