October 4, 2023

The effect of air pollution

वायुमण्डले वायुप्रदूषणस्य स्तरः गतदिनानि यावत् वर्धमानः अस्ति । अस्य कारणात् जनानां श्वसनरोगाः भवन्ति । परन्तु प्रदूषणात् अनेकाः...