The flood situation Assam

नागांव। असम: सहस्राणि जनाः जलप्लावनेन प्रभाविताः अभवन् । प्रायः ३० सहस्राणि जनाः स्वगृहं त्यक्त्वा गन्तुं बाध्यन्ते ।...