The owner responsible

रोम:। इटलीदेशस्य: पुलिसैः मंगलवासरे एकस्य ३१ वर्षीयस्य भारतीयस्य श्रमिकस्य हस्तः कृषिसाधनेन कटितस्य मृत्योः विषये एकस्य कृषिक्षेत्रस्य स्वामिनः...