January 28, 2023

The Supreme Court

जिलान्यायाधीशस्य कक्षे कथितप्रहारस्य प्रकरणे सर्वोच्चन्यायालयेन पटना उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशं पुलिसाधिकारिणः शिकायतया स्वतन्त्रतया निर्णयं कर्तुं, आक्रमणस्य आरोपितस्य पुलिसाधिकारिणः शिकायतया...
प्रत्याशित जमानतस्य अस्वीकारस्य सङ्गमेन सर्वोच्चन्यायालयेन केरल उच्चन्यायालये निर्देशः दत्तः यत् सः चतुर्सप्ताहेषु अभियुक्तेभ्यः प्रदत्तस्य प्रत्याशितजमाननस्य विषये पुनः...
१९८४ तमे वर्षे सिक्ख-नरसंहारे काङ्ग्रेस-पक्षस्य तस्य नेतारणाञ्च हस्तेषु रक्तं वर्तते । ९ राज्येषु दङ्गाः अभवन्, परन्तु ३८...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.